Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Korterite andmete sisestamine

Korterite sisestamine

Korterite andmeid on võimalik sisestada ükshaaval või importida salvestatud failist.

Korteriandmete sisestamise alalehel on kohustuslikud väljad viidatud punase tärniga. Iga korteri kohta saab lisada vajalikud andmed: trepikoda, korrus, üldpind, köetav pind, arvestuslik pind, elanike arv, viitenumber.

Lisaväljadena on võimalik täiendavalt märkida: häälte arv, osamaksu suurus, osamaksu tasumise aeg, parklakoha nr, auto nr. Väljade sisse- ja väljalülitamiseks tuleb Korterid vaates klõpsata nupule Lisaväljad. Kui soovid importida andmeid mõnele lisaväljale, siis tuleb need enne importimist aktiivseks märkida. Aktiivseid välju on võimalik arvestuse alusena kasutada kulude jaotamisel.

Igale korterile on võimalik lisada märkus, mida näidatakse osaluste ja näitude muutmisel (kuvatakse kollase ikoonina korteriomaniku nime taga ). Hiire kursoriga ikoonile minemisel näidatakse märkust, klõpsates saad märkust muuta või sisestada.

Pärast kõikide korterite andmete sisestamist kuvatakse maja nimetuse all kogu maja korterite üldandmed ühel lehel. Ühe maja andmetesse saad lisada nii palju kortereid, kui neid on märgitud maja üldandmetesse. Vajadusel pead täiendava korteri sisestamiseks suurendama maja korterite arvu. Programm hoiatab, kui oled unustanud mõne korteri andmed sisestada.

Korterite andmete sisestamise järel soovitatakse genereerida viitenumbrid, mis hõlbustavad hilisemat üüriarvestust. Viitenumbrid võimaldavad mugavalt seostada laekumisi imporditud pangafailist. Viitenumbrite genereerimiseks vajuta nupule Genereeri viitenumbrid.

 

Korterite sisestamine ükshaaval

Kui Sul ei ole korterite andmeid varem kogutud tabeltöötlusprogrammi ning Sul tuleb need sisestada ükshaaval, vali ülamenüüst Minu ühistu alamenüü link Korterid ning vajuta nupule Uus korter. Seejärel sisesta ning salvesta ükshaaval korterite andmed.

Korterite andmete ükshaaval sisestamine on küll aeganõudev, kuid vajalik ühekordne tegevus.

Korterite sisestamisel pead lisama ka selle omaniku andmed. Kaasomanikud või elanikud saad sisestada hiljem üksiku korteri vaatest või menüüst Omanikud.

Korterite importimine failist

Korterite andmete importimine on võimalik mitmetest failiformaatidest salvestatud failidest. Näiteks CSV, Excel, DBF ja majandustarkvaras SAF salvestatud DBF failid. Importimiseks vali "impordin korterid failist". Imporditava faili esimesel, päisereal võiksid olla väljade nimed. Puuduvaid andmeid saad hiljem käsitsi lisada. Imporditavas failis peavad kindlasti sisalduma korteri number ja omaniku nimi. Lisaks võivad seal olla veerud: trepikoda, korrus, üldpind, köetav pind, arvestuslik pind, elanike arv, omaniku isikukood (lihtsustab õiguste andmist), omaniku kontaktid (e-mail, telefon, mobiil), korteri viitenumber (lihtsustab maksete seostamist korteriga — võimalik hiljem genereerida).

Faili importimiseks vajuta nuppu Browse (nupul olev tekst sõltub kasutatava operatsioonisüsteemi versioonist ja keelest, aga ka brauserist - eesti keeles "Ava" või "Vali fail") ning leia programmi laetava salvestatud faili asukoht. Olenevalt faili formaadist vali ka vastav faili tüüp. Faili laadimiseks vajuta nupule Laadi fail.

Seejärel vali, millised väljad Sinu failis vastavad programmile sobivatega ning seosta õige info. Ära muretse puuduvate väljade pärast, need saad hiljem käsitsi lisada. Väljade nimekirja all asuvate nuppude abil saad liikuda faili ridade vahel kontrollimaks, kas ikka õiged väljad said valitud. Kui oled väljad seostanud, vajuta nupule Seosta väljad ja kontrolli sisestatud andmed üle. Vajutades nuppu Salvesta imporditakse ainult need read, millel on linnuke esimeses veerus.

 

Korteri andmete muutmine

Korterite andmeid saad muuta klõpsates menüü Üldandmed vaates Korterid korteriomaniku nimel. Kui soovid kõikide korterite andmeid korraga muuta, vali Muuda kõiki, misjärel avaneb vorm kõikide korterite andmete korraga muutmiseks.

 

Korteri märkimine mitteaktiivseks

Korterit, mis on eelnevalt osalenud kulude jaotuses, ei saa kustutada. Üleliigse korteri saab vajadusel märkida mitteaktiivseks.

Korteri muutmise vormil või vaates Korterid nupult Muuda kõiki avanevas tabelis oleva linnukese eemaldamisega veerust "Aktiivne" saab muuta korteri mitteaktiivseks. Mitteaktiivset korterit ei näidata üldandmetes ja see ei osale kulude jaotamises. Mitteaktiivne korter kajastub saldode vaates, kui saldo on nullist erinev. Vajadusel saab muuta korteri taas aktiivseks.

 

Korterite grupid

Korterid saavad kuuluda korterite gruppidesse. Korteri gruppide määramine võimaldab hiljem soovitud tunnuste alusel rühmitada ja vaadata vahesummasid gruppide kaupa. Andmeid saab grupeerituna vaadata kulude jaotuse risttabelis, arvete nimekirjas, laekumiste nimekirjas ja saldode nimekirjas, tulevikus aga kõikidel vormidel. Grupeerimiseks tuleb klõpsata tabeli päises vastava välja järel oleval ikoonil.

Korterite gruppide kirjeldamiseks tuleb Korterite vormil vajutada nupule Korterite grupid.

Pärast seda saab korteri andmetes valida iga korteri puhul, millisesse gruppi see kuulub. Kõige mugavam on seda teha vajutades korterite vormil nupule Muuda kõiki.