Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Kululiigid

Kululiigid

Kululiigid iseloomustavad ühistu kulutusi. Kululiike saad kirjeldada, valides moodulist Üüriarvestus menüü Kululiigid. Kõik korteriomanikele esitataval arvel olevad read tuleb kirjeldada kululiikidena. Kululiigid on näiteks hooldustasu, kulu kütte, külma ja sooja vee, elektri, gaasi ja prügiveo eest.

Erinevates perioodides võivad olla erinevad kululiigid. Kululiigid kopeeritakse uue perioodi avamisel automaatselt eelmisest perioodist. Seega on korduvad kululiigid vaja kirjeldada vaid algul, programmi kasutusele võtmisel.

Vajadusel saate lisada ka ühekordseid kululiike. Ühekordne kululiik ei kandu järgmisesse perioodi edasi. Ühekordse kululiigi tekitamiseks tuleb märkida vastav linnuke kululiigi seadetes.

Igal kululiigil on oma jaotamise reegel. Kui mõne kulu jaotamine käib mitme erineva reegli järgi, siis tuleb selle kohta lisada mitu kululiiki, nt vesi arvestiga ja vesi arvestita. Paremaks eristamiseks võiksite neile panna erinevad nimetused, kuigi programm lubab kasutada ka sama nimetust.

  • Jrk nr - kululiigi järjekorranumber. Muudab kululiikide järjekorda ning seega ka ridade järjestust arvetel. Järjekorra numbrit ennast arvel ei kuvata
  • Nimetus - kululiigi nimetus, kuvatakse arvel rea nimetusena
  • Täiend - lisaks nimetusele võid kasutada ka täiendit. Kuvatakse arvel nimetuse järel. Näiteks nimetus "Vesi" ja täiend "(Külm)" kuvatakse arvel "Vesi (Külm)". Kuna sama nimetusega kululiigid kuvatakse aruannetes koos siis lisab täiendi kasutamine dünaamikat. Nii on võimalik näiteks kulude jaotuse tabelis vaadata kogu jagatud veekulu kokku ja kasutades täiendite filtrit üld-, külma- ja sooja vee kulu eraldi. 
  • Selgitus - täiendav selgitus kululiigile. Kui soovid kasutada pikemat selgitust ja nimetusest ning täiendist ei piisa siis saad kasutada selgitust. Selgitus trükitakse arvel nimetusest järgmisele reale.
  • Võrdlusklass - võimaldab võrrelda üksikuid kululiike ja kasutada neid majanduskavas. Võrdlusklassideks on 16 klassifikaatorit, milles tugineme standardile EVS 807:2010 "Kinnisvara korrashoid. Kinnisvarakeskkonna korraldamine."
  • Periood - periood, mille eest kulu jaotatakse. Kuvatakse arvel.
  • Aktiivne kuni - Vaikimisi on kõik kululiigid aktiivsed. Kui sa ei soovi kululiiki kustutada võid muuta selle mitteaktiivseks. Valides kuu ja aasta muudetakse valitud perioodi lisamisel kululiik automaatselt mitteaktiivseks. Seda võimalust on mugav kasutada perioodiliste maksete kogumiseks. Näiteks, kui soovid kindlustusmakseid koguda järgmised 3 kuud ei pea sa kolme kuu pärast meeles pidama kululiigi kustutamist või mitteaktiivseks muutmist.
  • Ülemkululiik - kululiikide hierarhiat on kirjeldatud eraldi peatükis.
  • Arvestuse alus - ehk mille alusel summa korterite vahel jaotatakse. Pikemalt kirjeldame seda järgmises, Osaluste peatükis.
  • Kululiigi hind - millist summat korterite vahel jagatakse. Selle kohta saad pikemalt lugeda kululiigi hinna peatükis.

Käibemaks

Kululiigi hinnale on võimalik lisada käibemaks. Selleks pead kululiigi andmetes Üüriarvestus alamenüüs Kululiigid sisestama soovitud käibemaksuprotsendi. Käibemaks lisatakse kululiigi hinnale ning tuuakse arvel eraldi välja.

Kululiikidele käibemaksu lisamise võimalus tekib käibemaksukohuslase numbri sisestamisel menüüst Üldandmed.

Standardkululiigid

Kululiike on mugav lisada nupuga "Lisa standardkululiigid". Sellele klõpsates avaneb vorm enamlevinud kululiikide ja nende seadistustega. Pead valima vaid milliseid kululiike soovid lisada ning milline on nende hind. Hiljem saad lisatud kululiike muuta, täpsustada hindu ja osalevaid kortereid. Pärast salvestamist lisatakse kõik valitud kululiigid automaatselt.

Haldusfirma

Haldusfirma alt on võimalik lisada ja muuta kululiike nii, et muudatused kajastuksid ka kõigis haldusfirmaga seotud ühistutes. See on mugav viis muutmaks näiteks vee või elektri hinda.