Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Impordi seadete muutmine

Valides menüüst Raamatupidamine » Päevaraamat ja klõpsates nupule Impordi kanded saate muuta importimisel kasutatavaid kontode ja almakontode seadeid. Kontode muutmise nuppude järel kuvatakse seadistamata kontode arv.

Seadete muutmisel tuleb kontode ja alamkontode määramiseks vajuta vastavale nupule.

  • Kassa ja pankade kontod — kasutatakse laekumiste importimisel deebetkontona. Erinevad pangad võite seada ühele kontole ja eristada alamkontoga.
  • Korterite nõuete kontod — kasutatakse arvete importimisel deebetkontona ja laekumiste importimisel kreeditkontona. Võib kasutada ühist kontot ja kortereid eristada alamkontodena. Tavaliselt on selleks kontoks «Nõuded liikmete vastu» või rentnike puhul «Nõuded muude ostjate vastu». Lehel on iga korteri kohta oma rida konto ja alamkonto lahtriga. Esimesel kasutusel tuleb need täita.
  • Nõuded ostjate vastu — Nõuete kontot ostjate vastu kasutatakse tuluarvete importimisel kreeditkontona. Te võite kasutada ühist kontot ja ostjaid eristada alamkontodega, aga alamkontod peate sel juhul iga ostja jaoks tekitama käsitsi. Ostjate vastu nõuete kontosid kasutatakse vaikimisi tuluarve partneritele.
  • Kohustused tarnijate ees — kasutatakse kuluarvete importimisel kreeditkontona. Võite kasutada ühist kontot ja tarnijaid eristada alamkontodega, aga alamkontod iga tarnija jaoks peate tekitama käsitsi. Tarnijate vastu kohustuste kontosid saate määrata kuluarve esitajatele. Esmakordsel kasutusel kuvanduvad kõikide tarnijate nimed, kellega Teie ühistul on eelnevalt arvepidamine toimunud.
  • Kululiikide tulukontod — kasutatakse korterite arvete importimisel kreeditkontona. Võite kasutada ka sama kontot ja erinevaid kululiike eristada alamkontodega. Tulukonto asemel võib olla ka passivakonto, nt «Kasutamata remonditasud». Esmakordsel seadistusel kuvatakse kõikide seni kasutusel olnud kululiikide nimetused.
  • Kululiikide kulukontod — Kulukontosid kasutatakse kuluarvete importimisel deebetkontona. Võite kasutada ühte kontot ja erinevaid kululiike eristada alamkontodega. Kulukontosid saate määrata ainult kuluarve põhistele kululiikidele. Esmakordsel seadistusel kuvatakse kõikide seni arvetel esitatud kuluarvepõhiste kululiikide nimetused.
  • Korterite viiviste nõuete kontod — Korterite viiviste nõuete kontosid kasutatakse viiviste importimisel deebetkontona. Võib kasutada ühist kontot ja kortereid eristada alamkontodena, vaikimisi on aga esitatud kõik korterid.
  • Muud kontod — Viiviste, ümarduste ja käibemaksu kontosid kasutatakse korterite arvete importimisel kreeditkontona. Viivised ja ümardused võib kanda sobivale tulukontole ning käibemaksu sobivale maksuvõlgade passivakontole.


Viiviste, ümarduste ja käibemaksu kontod (osa pildist)

Näide 1 Ühistul on rentnik ja nõudeid tema vastu soovitakse kajastada kontol Nõuded muude ostjate vastu. Sellisel juhul tuleks selle korteri nõuete konto käsitsi sobiva vastu ära muuta, seda saab teha nupu Korterite nõuete kontod alt. Samuti on võimalik konto alla käsitsi uus alamkonto lisada.

Näide 2 Kahe korteri nõudeid tahetakse hoida ühisel alamkontol. Vastavad muutatused tuleb teha käsitsi samuti nupu Korterite nõuete kontod alt. Kui korteri kohta on seadistus tehtud, siis algseadete ülesalvestamine selle korteri eriseadistust ei muuda.

Programm hoiatab, kui kasutajal on mõni konto sisestamata. Selline olukord võib tekkida pärast kululiigi lisamist.

Soovitav on kasutada algseadistust, kuna siis luuakse automaatselt korterite ja kululiikide alamkontod.