Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Elekter

Enamasti on korteriomanikel otseleping elektrimüüjaga ning ühistu maksab ainult üldelektri eest. Samas aga on ka mitmeid ühistuid, kes vahendavad elektrit korteriomanikele. Sel juhul on reeglina võimalik teha ühistul elektrimüüjaga sooduspaketi leping.


Ainult üldelekter

Ainult üldelektri puhul jaotatakse elektriarve korterite vahel võrdselt või vastavalt üldpinnale, olenevalt Üldkoosolekul vastuvõetud otsusest.

Selleks sisesta menüüs Kululiigid uue kululiigina "Üldelekter". Jaota kulud kõik võrdselt või vastavalt üldpinnale, nagu ühistus kokku lepitud. Hinna arvutusel lähtu vastavusest kuluarvetele. See tähendab, et jaotatav summa võetakse automaatselt sisestatud kuluarvelt ja kululiigi seadistusi edaspidi muutma ei pea.


KululiikÜlemkululiikArvestuse alusÜhikKululiigi hind
Üldelekterkõik võrdselt / üldpindkrt/m2vast. kuluarvetele

Elektriarve saad sisestada menüüst Tulud ja kulud nupuga Uus arve. Arve sisestamisel tuleb jälgida, et arve read oleksid seotud Üldelektri kululiigiga.

 

Kui elektri hinnatäpsus on kuluarvel väga suur (5 kohta pärast koma) pead seda muutma ka kululiigi seadetes. Vaikimisi on kululiigi hinna täpsuseks määratud 3 kohta pärast koma. Vastasel korral ei õnnestu nii väikeste arvudega kuluarvet salvestada. 


Ühistu vahendab elektrit, kõik korterid arvestiga

Korteriomanikele arvestatakse elektri tarbimine vastavalt esitatud näitudele. Elektri hinnaks on ühistu poolt kasutatava paketi tariif. Elektriarve ja korterite tarbimise vahe moodustab üldelektri ja see jaotatakse kas korterite vahel võrdselt või üldpinna alusel.

Kui ühistul on kahetariifne pakett, ent mõnes korteris on ühetariifne arvesti, tuleks selliste korterite puhul kasutada mõnd analoogset ühetariifse paketi hinda. Kui ühistul on ühetariifne pakett, aga mõnes korteris on kahetariifne arvesti, võib selle korteri jaoks kasutada sarnaseid kahetariifse paketi hindu.

KululiikÜlemkululiikArvestuse alusÜhikKululiigi hind
Üldelekterkõik võrdselt / üldpindkrt / m2vast. kuluarvetele
Ühetariifne elekterÜldelekternäidupõhine tarbiminekWhfiks. hind 0,1012
Päevane elekterÜldelekternäidupõhine tarbiminekWhfiks. hind 0,1034
Öine elekterÜldelekternäidupõhine tarbiminekWhfiks. hind 0,098
AmpritasuÜldelekterkõik võrdselt / osakaaludkrt/Afiks. summa (vast. peakaitsme suurusele)

Ühetariifse elektri jaotamisel osalevad ainult ühetariifse arvestiga korterid. Kahetariifse arvestiga korterid osalevad aga nii päevase kui ka öise elektri jaotamisel. Kui majas vastavate arvestitega kortereid pole, võib jätta need kululiigid lisamata. Elektriarve tuleks sisestada üldelektri alla. Korterite osalused saad määrata Osalused menüüs.

Ampritasu on oluline ainult siis, kui kasutatakse ampritasuga paketti. Ampritasu on kuust kuusse fikseeritud summa, see jaotatakse kas korterite vahel võrdselt või proportsionaalselt, vastavalt korterite peakaitsmete suurusele. Peakaitsmete suurused tuleks sellisel juhul sisestada osaluste juures osakaaludena.

Üldelektri hind võib tulla ka negatiivne. Näiteks juhul, kui ühistu ostab elektrit odavama paketi hinnaga, aga müüb korteriomanikele edasi tavahinnaga. Sel juhul üldelekter korrigeeribki hindade vahe, et korteriomanikele liiga ei tehtaks. Kui aga ühistu soovibki vahendamise pealt kasumit teenida, tuleks üldelektri osalustest kõik korterid eemaldada.


Ühistu vahendab elektrit, mõnes korteris arvesti puudub

Arvestiga korteritele arvestatakse elektri tarbimine vastavalt esitatud näitudele. Elektriarve ja arvestiga tarbimiste vahe jaotatakse arvestita korterite vahel.

KululiikÜlemkululiik Arvestuse alusÜhik Kululiigi hind
Arvestita elekterkõik võrdselt / üldpindkrt / m2vast. kuluarvetele
Ühetariifne elekterArvestita elekternäidupõhine tarbiminekWhfiks. hind 0,1012
Päevane elekterArvestita elekternäidupõhine tarbiminekWhfiks. hind 0,1034
Öine elekterArvestita elekternäidupõhine tarbiminekWhfiks. hind 0,098
AmpritasuArvestita elekterkõik võrdselt / osakaaludkrt/Afiks. summa (vast. peakaitsme suurusele)

Elektriarve seotakse Tulude ka kulud menüüs sel juhul kululiigiga "Arvestita elekter".

Kui soovid igakuiselt sisestada elektri peaarvesti näite võid kululiigi hind „vastavalt kuluarvete summale“ asemel valida ka „üldarvesti kogus“.