Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Külm vesi

Vaatleme kolme erinevat juhtumit.


Üheski korteris pole arvestit

Kui korterites pole veearvesteid, jaotatakse veearve summa kas elanike arvu või korterite üldpinna järgi. Elanike hulka ja korteri üldpinda saad muuta korteri andmetest.

KululiikÜlemkululiikArvestuse alusÜhikKululiigi hind
Külm vesielanike arv / üldpindel/m2vast. kuluarvetele

Kui soovid igakuiselt sisestada vee peaarvesti näite võid kululiigi hind „vastavalt kuluarvete summale“ asemel valida ka „üldarvesti kogus“.

Kõikides korterites on arvesti

Veele kulunud summat on väga lihtne jaotada juhul, kui kõikides korterites on arvesti ning kõik elanikud ka õigeaegselt oma näidud esitavad. Sellisel juhul arvestatakse kõikide korteritele tarbimine vastavalt esitatud näitudele. Jääk jaotatakse kõikide korterite vahel võrdselt või proportsionaalselt, vastavalt tarbitud veekogustele. Jääk võib olla nii positiivne, kui ka negatiivne, olenevalt näitude esitamise täpsusest või veekadudest. Mõnikord on majas üldkasutatavad veevõtukohad, näiteks koristaja töö tarvis.

Kui osa kulunud veest on arvestinäitude abil fikseeritud, teine osa aga mitte, peaksite Kululiik menüüst algul sisestama Üldvee, millele eraldi alamkululiigina lisama külma vee.

KululiikÜlemkululiikArvestuse alusÜhikKululiigi hind
Üldvesikõik võrdselt / näidupõhine tarbimine (Vesi)krt / m3vast. kuluarvetele
Külm vesiÜldvesinäidupõhine tarbiminem3fiks. hind 2,60

Sellise seadistuse korral osalevad nii üldvee kui ka külma vee jaotamisel kõik korterid. Veearve sisestatakse alamenüüs Tulud ja kulud sidudes selle Üldvee kululiigiga.

Kui üldvee arvestuse aluseks on alamkululiikide tarbimiste summa, näidatakse arvel üldvee kogusena külma vee tarbimist, mitte proportsionaalset osa üldveest. Selle võrra on hind väiksem.

Mõnikord võib korterite tarbimiste summa olla kogu vee tarbimisest suurem. Sellise erinevuse tingib näitude esitamise ebatäpsus. Sel juhul arvestatakse üldvee hind negatiivsena, kuna see korrigeerib korteriomanikele vee hinda. Kui sa hinda korrigeerida ei soovi, peaksid kõik korterid üldvee osalusest eemaldama. Sel juhul saab ühistu lihtsalt vahe võrra kasumit.

NB! Ära unusta kortereid üldvee jaotusse järgmisel kuul tagasi lisada!


Mõnes korteris arvesti puudub

Arvestiga korteritele arvestatakse tarbimine vastavalt esitatud näitudele. Jääk jaotatakse arvestita korterite vahel kas elanike arvu või üldpinna järgi.


KululiikÜlemkululiikArvestuse alusÜhikKululiigi hind
Vesi arvestitaelanike arv / üldpindel / m2vast. kuluarvetele
Vesi arvestigaVesi arvestitanäidupõhine tarbiminem3fiks. hind 2,60

Arvestita vee jaotamisel osalevad ainult arvestita korterid ja arvestiga vee jaotamisel ainult arvestiga korterid. Veearve sisestatakse alamenüüs Tulud ja kulud ning seotakse "Vesi arvestita" kululiigiga.

Arvestita korteritele näidatakse arvel koguseks n elanikku või x m2, mitte x m3, sest hind arvestatakse elaniku või üldpinna kohta.

Mõnel kuul võib eespoolmainitud põhjusel juhtuda, et arvestiga korterite veesumma on suurem kogu vee tarbimise summast. Sellisel juhul arvestatakse arvestita korteritele vee eest negatiivne summa. See on sisuliselt korrektsioon eelmistel perioodidel rohkem arvestatud vee eest. Kui sa sedasi toimida ei soovi, peaksid arvestita vee tarbimisega korterid osaluste alt eemaldama. Süsteem on paindlik — näiteks, kui soovid neile siiski käsitsi mingi tarbimise määrata, võib nad selleks korraks lisada arvestiga vee alla ja sisestada neile sobiva koguse, jättes näitude välja tühjaks.

Ära unusta neid seadeid järgmisel kuu tagasi muuta!