Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Näidud

Pärast arvestite kirjeldamist moodulis Üldandmed saad sisestada menüüs Näidud perioodi tarbimise näidud. Näite saab arvestitele sisestada isegi siis, kui korteril ei ole vastav osalus märgitud. Sellisel juhul on küll tarbimine olemas, kuid seda kulu korteri arvele ei jagata.

Uus näitude ja arvestite süsteem

Alates 2017.a. märtsi kuust on kasutusel uus näitude ja arvestite süsteem.

Kui eelnevalt olid näidud seotud osalustega ja näitude sisestamine piiratud vaid perioodi avatud seisundiga siis edaspidi on näidud seotud arvestitega ning näitude sisestamine on perioodist sõltumatu. Arvestid leiad moodulist Üldandmed menüüst Arvestid. Nende arvestite osalused ja näidud leiad Üüriarvestuse moodulist vastavalt menüüdest Osalused ja Näidud.

Ühel korteril võib olla üks või mitu sama liiki arvestit. Arvestile saab sisestada näite ja arvestid saab märkida osalema mõnes kululiigis. Samas ei ole see kohustuslik ning näite võib koguda ka nii, et nende alusel korteritele mingit kulu ei jagata.

Osalused ei ole seotud mitte näitudega (enne märts 2017 muudatust), vaid arvestitega. Seetõttu saad Osalused menüüs määrata vaid milliste arvestite kulu korterile jagatakse. Vajadusel saab ühe arvesti kulu jagada ka mitme korteri vahel. Sellisel juhul tuleks kasutada koefitsienti - arvesti tarbimise kahe korteri vahel võrdselt jagamiseks näiteks 0,5. 

Tavaolukorras jäetakse koefitsient valdavalt tühjaks. Vaikimisi on see 1, kuid ühistu otsusega võib koefitsienti suurendada või vähendada. Näiteks võib Ühistu otsustada pikaalise eaka elaniku vee maksumust vähendada 50%-le. Sel juhul märgitakse lahtrisse 0,5 ning ülejäänud summa jaotub ülejäänud elanike vahel.

Olemasolevate arvestite lisamiseks osaluste nimekirja ja neile osaluse määramiseks klõpsa nupul Lisa rida. Osaluse ükshaaval lisamiseks tuleb valida korter ja arvesti. Osakaalu näidatakse kui arvestile on sisestatud mõni kulude jaotuses kasutamata näit.

Kõikide arvestite näitusid on võimalik vaadata ja sisestada kas üldarvestite või korterite kaupa. Kui asud näitu korterite kaupa käsitsi sisestama, suunatakse näitude salvestamisel järgmisele puuduvate näitudega korteri näitude sisestamise vormile, kuni kõigi korterite näidud on sisestatud.

Näitude sisestamiseks üldarvesti kaupa klõpsa vastava üldarvesti järel nupule Sisesta alamarvestite näidud. Korterite lõikes näitude sisestamiseks klõpsa korteri arvestite järel nuppu Sisesta näidud. Korteri näitude sisestamise vormil saad sisestada kõikide arvestite näidud korraga. Näidu sisestamise kuupäevaks märgitakse vaikimisi käesolev kuupäev, kuid võid seda soovi korral ka muuta. 

  • Algnäit on täitmata vaid lehe esmakordsel avamisel. Edaspidi on selles veerus alati eelmise perioodi lõppnäit. Esimesel korral pead ka algnäidu sisestama.
  • Lõppnäit tuleb täita iga perioodi kulude jaotamise eel. Kui mõne korteri omanikud pole õigeaegselt näitusid teatanud on võimalik sisestada prognoositud tarbimine või näit või jätta lahter tühjaks.
  • Näitude sisestamisel arvutatakse tarbimise summa koheselt ekraanil. Lisaks märgitakse näit prognoosituks, kui lõppnäidu asemel sisestatakse tarbitud kogus. Prognoositud näidu korral on ka näidukaardil märge, et see on prognoositud.
  • Märkides märkeruudu prognoositud sisestatakse tarbimiseks eelmise kuu tarbimine ja arvestatakse prognoositud lõppnäit.
  • Eelmine kogus kuvab eelmise kuu tarbimise. Esmakordsel näitude sisestamisel on veerg tühi.
  • Ühik on näiteks vee ja gaasi puhul m3 ja elektri puhul kWh, ühik sõltub sellest, millise ühiku Arvestid lehel sisestasid.
  • Nupp  Vaheta arvesti  on mõeldud selleks, nagu tekstina kirjas. Kui mõnes korteris arvesti vahetatakse, tuleb fikseerida vana arvesti lõppnäit ja uue arvesti algnäit ning avanevasse tabelisse mõlemad sisestada. Arvel oleval näidukaardil vana arvesti näite ei kuvata.
  • Näitude vormil on võimalik kõik näidud sisestada numbriklaviatuurilt - järgmisele väljale liikumiseks saab Internet Exploreri korral kasutada TAB või Enter klahvi.

Oma korteri arvestite näite saab iga ühistu poolt volitatud kasutaja vaadata ja sisestada moodulis Minu korter menüüs Näidud.

Näidud vormil saad ülevaate ka sellest, millisel korteril on näidud sisestamata. Vajadusel saad sisestada neile ise prognoositud näidu või lasta programmil arvutada see automaatselt nupust Prognoosi märgitud. Prognoosida saab viimase 1-12 kuu keskmise tarbimise põhjal. Kui eelnevalt on filtreeritud vaid ühte liiki arvestid, siis on võimalik jaotada näiduta korterite vahel varasemate kuude proportsioonis konkreetne kogus (nt üldarvesti ja korterite arvestite vahe).

Kulude jaotamisel arvestatakse tarbimine alates eelmise kulude jaotamise kuupäevast kuni käesoleva perioodi kulude jaotamise kuupäevani sisestatud näitude põhjal. Seega võib perioodi jooksul olla sisestatud ka mitu näitu. Ühe kuupäevaga on lubatud sisestada üks näit. Lisaks pole lubatud näidu sisestamine olemasolevast näidust varasema kuupäevaga. Kuna tarbimine arvestatakse kuupäevade põhjal siis ei ole oluline kas uus periood on juba ühistu poolt avatud või mitte - korteriomanik saab enda näidud esitada igal ajal.

Näitude kustutamine. Kulude jaotuses kasutamata näidu saab kustutada näitude ajaloo vormil. Samuti on võimalik näit kustutada näidu sisestamise vormil kui tühjendada näidu sisestamise rea ees olev märkeruut ja salvestada.

Näitude seaded

Klõpsates nupul Näitude seaded saad sisestada näitude esitamise algus- ja lõppkuupäevad. See on kasulik juhul, kui soovid piirata korteriomanikel näitude sisestamise teatud ajavahemikuga. Näiteks kui soovid, et näite saaks sisestada alates 25. kuupäevast kuni järgmise kuu 5. kuupäevani.

Lisaks saad sisestada näitude meeldetuletuse kuupäeva. Näitude seadetes märgitud näitude esitamise kuupäeval kell 21 saadetakse arvestiga tarbimises osaleva korteriga seotud isikute e-mailile (kui on märgitud, et soovib näitude sisestamise meeldetuletusi) lõppnäidu puudumisel automaatselt meeldetuletus. Meeldetuletuse teksti ja saatja meili saad soovi korral ka muuta. Kui midagi läheb valesti saad nupuga Taasta esialgsed seaded algse olukorra taastada.

Haldusfirma

Haldusfirma menüüs Näidud saad ülevaate kõigi ühistute arvestitest - mitu arvestit on kokku ning kui palju näite on veel sisestamata. Klõpsates nupul Sisesta näidud saad sisestada haldusfirmaga seotud korteri näite. Korteri valiku otsingukasti saad sisestada korteri aadressi, omaniku nime või viitenumbri. Viimase saad skänneerida ka triipkoodilugejaga paberkandjal näidukaardilt. See võimalus kiirendab oluliselt näitude sisestamist, kui paberkandjal esitatakse kümneid või sadu näidukaarte.